Naujienos

Administruojamų namų butų savininkų dėmesiui

2020 12 10

UAB “Kėdainių butai”, veikdama kaip namo bendrojo naudojimo objektų administratorė, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo bendrojo naudojimo objektų, tarp jų ir bendrųjų inžinerinių sistemų, apžiūras, siekdama nustatyti jų būklę, kaip tai numatyta Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017  „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.  Kadangi dalis bendrosios inžinerinės įrangos įrengta / sumontuota privačios nuosavybės teise priklausančiose daugiabučio namo bendraturčių patalpose – butuose, teisės aktai numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Patalpų savininkai privalo rūpintis, kad jų patalpose esanti inžinerinė įranga atitiktų privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apie pastebėtus defektus pranešti namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui ar nuolatinę techninę priežiūrą vykdantiems asmenims, taip pat privalo nepažeisti teisės aktų bei kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų interesų naudotis bendrojo naudojimo objektais. Tam tikra dalis inžinerinės įrangos yra butų savininkų būstuose, dalis įrangos yra uždengta statybinėmis konstrukcijomis. Net ir su butų savininkų sutikimu patekus į būstus, be tam tikrų statybinių konstrukcijų ardymo veiksmų negalima tiesiogiai apžiūrėti inžinerinių tinklų, įvertinti jų būklę. Remiantis CK 4.83 str. ir 4.84 str. gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektai yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, o bendrojo naudojimo objektų administratorius butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius bendrojo naudojimo objektus tik administruoja. UAB “Kėdainių butai” nors ir turi pareigą organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, tačiau akivaizdu, kad vamzdžių, esančių daugiabučio namo gyventojams nuosavybės teise priklausančiose patalpose ir akivaizdžiai nematomų, keitimo administratorius savo iniciatyva nevykdo, o vykdo tik gavęs butų ir kitų patalpų savininkų pranešimą apie pastebėtus bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos defektus.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą bei kitus teisės aktus bendroji inžinerinė įranga yra namo vandens, šilumos, elektros energijos ir dujų tiekimo, nuotekų šalinimo, drenažo ir telekomunikacijų tinklai, bei kita inžinerinė įranga ir prietaisai esantys bendro naudojimo patalpose. Bendro naudojimo inžinerinė įranga turi būti gerai prieinama, matoma, neužgriozdinta, neužmūryta ar kitaip uždengta, kaip reikalauja aukščiau nurodyti teisės aktai. Prieš remontuojant ar įrenginėjant butą, gyventojai turėtų apgalvoti viską taip, kad apdaila neuždengtų bendro naudojimo vamzdynų ir būtų paliktas priėjimas bei galimybė patikrinti jų būklę ar operatyviai likviduoti inžinerinės įrangos avarijas. Priešingu atveju, trūkus bendro naudojimo vamzdynui neatlyginsime  žalos, atsiradusios apliejus žemutiniame aukšte esantį butą, - žalą atlyginti teks Jums.