Naujienos

Skelbimas dėl nepriklausomo kandidato atrankos į UAB „Kėdainių butai“ valdybą

2019 07 01

UAB „Kėdainių butai“, įmonės kodas 161130867, įregistruota Juridinių asmenų registre
adresu Smilgos g. 9, Kėdainiai (toliau – Bendrovė), skelbia nepriklausomų kandidatų atranką į
Bendrovės valdybą, siekiant atrinkti vieną kandidatą, turintį ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė,
žinių. Atranką laimėjęs nepriklausomas kandidatas į Bendrovės valdybą bus renkamas iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. 2020-10-13. Atrankos būdas – pokalbis.
Bendrovės interneto adresas http://www.kedainiubutai.lt
Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius (toliau - kandidatai), turi atitikti
šiuos reikalavimus:
1. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius
reikalavimus:
1.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti
toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar
kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
1.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės ar
savivaldybės valdomos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio
akcininko atstovas;
1.5. būti nepriekaištingos reputacijos.
2. Kandidatas, pretenduojantis į bendrovės valdybos narius, turi turėti žinių apie ūkio šaką,
kurioje veikia savivaldybės įmonė. Šią kompetenciją patvirtina darbo arba ūkinės komercinės
veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba
aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi.
3. Kandidatas, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti šiuos
nepriklausomumo kriterijus:
3.1. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos
negali būti tos savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas
ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat tos savivaldybės valdomos įmonės, į
kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių
pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš
tos savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už
kolegialaus organo nario pareigas.
3.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią
pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.
3.3. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos
negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta savivaldybės valdoma
įmone, į kurią pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių
subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių
kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš savivaldybės valdomos įmonės arba
susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
3.4. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos
negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos
savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu,
akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
3.5. Kandidatas neturi būti ėjęs tos savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja,
kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
3.6. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos
neturi būti konkrečios savivaldybei atstovaujančios institucijos, kuri yra savivaldybės valdomos
įmonės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi
būti ėjęs tokių pareigų.
3.7. Savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nariu nebūtų skiriamas (renkamas) asmuo,
jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.
Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) Kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, užpildytą pagal skelbimo 1
priede pateiktą formą, nurodant vietą, į kurią kandidatas pretenduoja (žinių, apie ūkio šaką,
kurioje veikia bendrovė);
2) kandidato gyvenimo aprašymą (CV) (pagal Europass);
3) kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5) pasirašytą Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos
vykdymo procese, užpildytą pagal skelbimo 2 priede pateiktą formą;
6) kitus reikalingus dokumentus, kurie patvirtina atitiktį pirmiau nurodytiems kandidato
bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams (papildomi dokumentai) – dokumentus,
patvirtinančius, kad turi žinių ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių – darbo arba ūkinės
komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame
asmenyje patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas arba (ir) aukštąjį ar jam prilygintą
atitinkamos srities ir krypties išsilavinimą, susijusį su aktualios ūkio šakos sritimi,
patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.
Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo
bendrovės ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t.y. 2019-07-01 iki 2019-07-21.
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu – Smilgos g. 9, Kėdainiai, toliau
nurodytais būdais:
1) asmeniškai (dokumentų kopijas (su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma
pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) Smilgos g. 9, Kėdainiai.
arba
2) paštu – registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei
kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju), adresu Smilgos g. 9, Kėdainiai.
arba
3) elektroniniu paštu – pavaduotojas@kedainiubutai.lt . (dokumentų originalus bus prašoma
pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).
Kontaktinis asmuo – Alvydas Kleiva, l.e. direktoriaus pareigas, tel. Nr. 8 686 86261, el. pašto
adresas: pavaduotojas@kedainiubutai.lt .
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Laura Pranckevičiūtė, personalo vadovė, tel. Nr. 8
347 61606, el. pašto adresas: administratore@kedainiubutai.lt
Dokumentai asmeniškai priimami: I-IV – 7.30-16.30 val. V-7.30-15.15 val. (pietų pertrauka
11:30-12:15)
(skelbimas galioja nuo 2019-07-01 iki 2019-07-21 d.)
Kita informacija:
Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali
kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą
informaciją apie kandidatą.

 

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA