Naujienos

Skelbiamas konkursas UAB „Kėdainių butai“ direktoriaus pareigoms užimti

2019 07 16

 

Skelbiamas konkursas uždarosios akcinės bendrovės „Kėdainių butai“ (Smilgos g. 9, Kėdainiai, į. k. 161130867) direktoriaus pareigoms užimti. Direktoriaus pareigybės darbo pobūdis, kuriai skelbiamas konkursas − organizuoti bendrovės darbą iškeltiems tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos krypčių grupės, verslo ir/ar vadybos studijų krypčių išsilavinimą;

 

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo darbo patirtį;

 

3. išmanyti Akcinių bendrovių įstatymą, Darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūrą, gebėti juos taikyti praktiškai, žinoti bendrovės ūkinės veiklos specifiką ir ją reglamentuojančius teisės aktus;

 

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

 

5. turėti gerus organizacinio darbo įgūdžius, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

 

6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu;

 

7. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

 

8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

 

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes) ir kitus įgūdžius;

 

4. užpildytą pretendento anketą;

 

5. savo, kaip Bendrovės direktoriaus (vadovo), veiklos programą – iki 5 psl., 3 metų Bendrovės veiklos laikotarpiui.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t. y. iki 2019 m. liepos 30 d., pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Valdyba), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 

Pretendentų atrankos būdas − testas žodžiu (pokalbis).

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti: tel. (8 347) 69510, el. p. gintautas.muznikas@kedainiai.lt, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 302 kab.

 

Bendrovės valdybai pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti elektroniniu paštu gintautas.muznikas@kedainiai.lt, paštu (registruotu laišku) ar per kurjerių tarnybą: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 302 kab.

 

Konkurse stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ne daugiau kaip du asmenys. Prašymą leisti asmeniui stebėti konkursą asmenys ne vėliau kaip iki pretendentams nustatytos dokumentų pateikimo termino pabaigos elektroniniu paštu pateikia Bendrovės valdybos pirmininkui G. Muznikui gintautas.muznikas@kedainiai.lt.

Konkurso į UAB „Kėdainių butai“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

UAB „Kėdainių butai“ direktoriaus pareiginiai nuostatai