Teisės aktai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494447 - Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494265 - Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm - Lietuvos Respublikos Konstitucija

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471730 - Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.061F0F01F35F - Dėl namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5D40EBC98931 - "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas"

UAB "Kėdainių butai" supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės