Teisės aktai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494447 - Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494265 - Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm - Lietuvos Respublikos Konstitucija

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471730 - Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.061F0F01F35F - Dėl namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarkos patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719 - "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka"

UAB "Kėdainių butai" supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės